บุคลากร งานประชาสัมพันธ์

 นางสาวกนกนารถ  นพโสภณ

 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 นางสาวปวีณา  กรุดกลับ

 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่นๆ ให้แก่บุคลลากรในสถานศึกษา และบุคคลทั่วไป
2. รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศุนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายใน ภายนอก สถานีวิทยุและงานสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
3. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่นส่วนราชการสถานศึกษาอื่นๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
4. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
5. จัดทำปฏิทินการสมัครงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏฺบัติงานตามลำดับขั้นตอน
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย