สาส์นจากหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 
 
 
                            " แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นต่อ

 
               แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตลอดมา และ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  ด้วยความยินดียิ่ง 

 
               แผนกวิชาฯ จะจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาทุกคน เป็นคนดี คนเก่ง สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม

 
               ได้อย่างราบรื่นและมีความสุข  พื่อจะนำความรู้มาพัฒนาในชุมชน พัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดบ้านเกิด

 
               ของนักเรียน นักศึกษาที่รักของเราให้เจริญก้าวหน้า สืบไป "

 
 
 
  
                                                                                                             นางสาวรัตติยา  วานิชกลาง
                                                                                                         หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 
                                                                                                        

 
  
 

 
 ขอต้อนรับ

 
 ขอต้อนรับ

 
 ขอต้อนรับ

 
 ขอต้อนรับ

 
 ขอต้อนรับ

 
 ขอต้อนรับ

 
 ขอต้อนรับ

 
 ขอต้อนรับ

 
 ขอต้อนรับ

 
ขอต้อนรับ

 
 ขอต้อนรับ

 
 ขอต้อนรับ

 
 ขอต้อนรับ

 
 ขอต้อนรับ

 
 ขอต้อนรับ

 
 ขอต้อนรับ

 
 
 
ขอต้อนรับ

 
 
 
ขอต้อนรับ

 
 
 
ขอต้อนรับ

 
 
 
ขอต้อนรับ


 
 
 

 
 
 


 
 
 

รายการนักประดิษฐ์พันล้าน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 
เครื่องทำขนมจีบ "จีบสบาย"

          รายการนักประดิษฐ์พันล้าน เป็นรายการเกมโชว์ควิซโชว์ที่ผลิตโดย
บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้แข่งขันที่รักใน
การประดิษฐ์ และมีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ มีโอกาสทำรายได้มูลค่า
มหาศาลดำเนินรายการโดยคุณปั
ญญา นิรันดร์กุล - คุณวรชาติ ธรรมวิจินต์

 
  
รางวัลระดับชาติ 
สุดยอดสายฝีมือสัญญาณระดับประเทศ

 
 
รางวัลระดับสถานศึกษา 
ชมรมวิชาชีพดีเด่นประจำปีการศึกษา 2557

 

รางวัลระดับแผนกวิชา 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ำดื่ม :คลอเดียร์"

nopicture

 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
nopicture

 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
nopicture

 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
nopicture

 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
nopicture

 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
nopicture

 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.