งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูธีระพล  บุญชัย
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ครูไพรัตน์  ผลศิริ
ครูช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


นายศุภชัย  แก้ววิลัย
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

     โครงการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558

         (1) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน

         (2) โครงการโครงสร้างพื้นฐานฐานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

         (3) โครงการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop)


    ผลการดำเนินโครงการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
         (1) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน
              ความคืบหน้าโครงกา  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| = 90 %

 
         (2) โครงการโครงสร้างพื้นฐานฐานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
              ความคืบหน้าโครงกา  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| = 90 %

 
         (3) โครงการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop)
              ความคืบหน้าโครงกา  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| = 80 %

นิทรรศการจำลองระบบการทำงานภายในวิทยาลัยฯ

       งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เปิดบูตจำลองการทำงานระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องฯ กับระบบการทำงานเครื่อข่าย อาทิระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ์ (R-Scorecard) ระบบควบคุมเว็บไซต์ Circlecamp, ระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-cop), ระบบบริหารจัดการเครื่อขาย (IMS), ระบบเครือข่าย MONET, ระบบเครื่อข่าย Uninet โดยคณะกรรมการตรวจประเมินมาตารฐานคุณภายการศึกษาภายนอกต้นสังกัด


อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบล็อกออเท็น

        งานศูนย์สารสนเทศ เข้ารับการอบรมการเขียนโปรแกรมการใช้งานล็อกออเท็น โดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) และซิสโก้ ซีสเต็มส์ ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

       งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม จากคณะกรรมการ สมศ. สำนักงานรับรองมาตารฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ระหว่างวันที่ 27 -29 กุมภาพันธ์ 2555 โดยเข้ารับการตรวจในตัวบ่งชี้ที่ 9 ซึ่งภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก