บุคลากร งานความร่วมมื

อาจารย์วรัญญู ทองจันทนาม

หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวนิตยา  แม้นโชติ

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
                               
 

       1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอลเบราว์เซอร์   เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ต  
     2. พิมพ์ในช่อง Address ดังนี้ www.v-cop.net  
     4. ให้นักศึกษากรอก Username/Password ที่ได้รับแล้ว คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ  
     5. เมื่อคลิกเข้าสู่ระบบแล้วจะขึ้นข้อความดังภาพ
     6. นักศึกษากำหนดสถานะปัจจุบันเพื่อให้สถานประกอบการที่เข้ามาค้นหาข้อมูลนักศึกษา 
         ให้นักศึกษาเลือกหัวข้อ แล้วคลิกบันทึกข้อมูล
     7. นักศึกษาคลิกที่ แก้ไขประวัติ Resume เพื่อให้สถานประกอบการนำไปพิจารณาในการรับสมัครเข้าทำงาน
     8. นักศึกษากำหนดสถานการณ์เปิดเผยข้อมูล ให้นักศึกษา คลิกยินยอม แล้ว คลิกปุ่มบันทึก
     9. นักศึกษากรอกข้อมูลส่วนตัวในระบบจะมีข้อมูลนักศึกษาบ้างแล้ว โดยนักศึกษาจะต้องแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน
          เมื่อนักศึกษากรอกข้อมูลเสร็จ คลิกที่ปุ่มบันทึก
     10. นักศึกษากรอกข้อมูลการติดต่อ คลิกปุ่มบันทึก
           (นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อการติดต่อจากทางสถานประกอบการ)
     11. ในส่วนของ ข้อมูลทั่วไป ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการอบรม ความสามารถทางภาษา 
           เกียรติประวัติ/ผลงาน ให้นักศึกษากรอกข้อมูลของแต่ละ
           บุคคล ส่วนในหัวข้อใด ที่นักศึกษาไม่มีข้อมูล ให้เว้นว่างไว้ แล้วทำการบันทึกข้อมูล ทำขั้นตอนลำดับต่อไป
     12. การเปลี่ยนรหัสผ่าน ระบบจะแสดง User และ Password ของนักศึกษาโดยนักศึกษาสามารถ
           เปลี่ยน Username และ Password ได้ เพื่อง่ายต่อการจำในการใช้
 
         งานระบบครั้งต่อไป และเมื่อทำการเปลี่ยน Username และ Password เสร็จ คลิกที่ปุ่มบันทึก นักศึกษาต้องจำ
          User และ Password ไว้ให้ดี


     *** หมายเหตุ นักศึกษาสามารถแก้ไขประวัติต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน โดยการเข้า Username และ Password 
    
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   โทร  084-682-7625  ( งานความร่วมมือ ) 
                                             โทร  090-628-3084  ( งานศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ )
                                             โทร  090-628-2964  ( งานศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ )

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม    วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  038-570-333  ( ต่อ 126 ) : เฉพาะเวลาราชการ 08:30 - 16.30 น.