บุคลากรงานวิจัยฯ

นางสาวสุจิตรา  ตรีรัตนรุกูล

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
                   

นางสาววาสนา  พิมพา

 เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
นางสาวสุจิตรา  ตรีรัตนนุกูล

 เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
                               
 
ผลงานนักศึกษา
ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2552

- วิจัยกังหันปั๊มลม 

- วิจัยเครื่องเติมน้ำมันเกียร์... 

วิจัยเครื่องปั๊มตราวิทยาลัย

วิจัยครื่องปั๊มลม

- วิจัยจักรยานไฟฟ้า

- วิจัยโครงการเพศศึกษา

- วิจัยจักรยานไฟฟ้า

- วิจัยเตาเผาถ่าน v1

- วิจัยเตาเผาถ่าน v2

- วิจัยเตาย่างไฟฟ้า

วิจัยสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า

- วิจัยอุปกรณ์ถอดหลอด.....

- วิจัยอุปกรณ์ทำความสะอาด...

- วิจัยอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร

 
ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2553

- วิจัยคอมพิวเตอร์ระบายความร้อน.. 

- วิจัยเครื่องเชื่อมระบบพัลส์พลังงาน..

- วิจัยเครื่องตะบันน้ำ

- วิจัยเครื่องเติมน้ำยาเครื่อง....

- วิจัยเครื่องปัดฝุ่น

- วิจัยเครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจน

- วิจัยโครงการผลิตไข่เค็ม

- วิจัยโครงการผลิตดอกไม้จากหลอด..

- วิจัยจักรยานไฟฟ้า

- วิจัยตู้เป่ากรอง

- วิจัยแบบจำลองควบคุมไฟ...

- วิจัยประตูอัตโนมัติ

- วิจัยอุปกรณ์โรสายไฟ v2

- วิจัยอุปกรณ์โรสายไฟ

 
 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

             (1) ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

             (2) วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
              (3) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ ทั้งผลงานทางวิชาการของครุบุคลากรทางการศึกษา
              (4) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
              (5) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
              (6) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
              (7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย