บุคลากร งานครูที่ปรึกษา

              อาจารย์ยุวดี สินชัย

           หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

           
            เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

   1. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
   2. ควบคุมดูแล  ส่งเสริม  การจัดทำ  จัดเก็บ  รวบรวมข้อมูลประวัติ  ข้อมูลการเรียน  และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
   3. ส่งเสริม  ประสานงานครูที่ปรึกษา  ให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
   4. ส่งเสริม  ประสานงาน  ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็น  และข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนด  รายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียนนักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชาการลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  การขอเปลี่ยน  ขอ  เพิ่ม  และขอถอนรายวิชา  การขอ  พักการเรียน  การโอนย้าย การลาออก  การขอผ่อนผัน  หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา  ติดตาม  แนะนำ  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน  การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา
   5. ประสานงานครู  แผนกวิชา  และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่างๆ  ของนักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา
   6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา  สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   7. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการใช้เครื่องมีแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
   8. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
   9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 
แบบฟอร์ม งานครูที่ปรึกษา