บุคลากร งานปกครอง

       อาจารย์พงศ์พันธ์  เสนาทัศนเสถียร
             หัวหน้างานปกครอง

 

               
               ครูช่วยงานปกครอง

          
           เจ้าหน้าที่งานปกครอง
 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.ปกครองดูแลนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ข้อบังคับ ตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2.ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
3.ประสานงานกับพนกงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
4.เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ และพิจารณาเสนอความคิดเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่งๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
7.จัดทำระเบียบนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนน ความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบ ข้อบังคับ
8. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตาทลำดับขั้น
10.ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
11.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย