บุคลากรงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

      อาจารย์ไกรวิทย์  โตสงคราม
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

 

              
   เจ้าหน้าที่สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1.จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่างๆ  ภายในสถานศึกษา  เช่น  ร้านอาหาร  น้ำดื่ม  การทำบัตรประกันสุขภาพ  การทำประกันอุบัติเหตุ  การทำใบอนุญาตขับขี่  การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่างๆ  การตรวจสุขภาพประจำปี  และตรวจหาสารเสพติด  ของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
   2.จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์  เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
   3.ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล  การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  และบุคลากรของสถานศึกษา
   4.ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ  สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่างๆ  ทั้งการป้องกันและรักษา
   5.จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไป  ตามระเบียบ
   6.จัดโรงอาหาร  วางแผน  จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การบริการ    แก่นักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี
   7.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
   8.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
   9.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
   10.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 
แบบฟอร์ม งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา