บุคลากร งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

             อาจารย์รัชนก อุ่นจิตร
          หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
               และการจัดหางาน


 เจ้าหน้าที่งางานแนะแนวอาชีพ
                และการจัดหางาน
 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1.ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ  นักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน  ความประพฤติ  ระเบียบวินัยและข้อบังคับ
   2.จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
   3.ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
   4.บริการให้คำปรึกษา  แนะแนวอาชีพ  และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
   5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน  สถานประกอบการ  เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียนนักศึกษา   และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
   6.สร้างระบบเครือข่าย  การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ  เอกชน  และชุมชน
   7.ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ  ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
   8.จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำ  การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
   9.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
   10.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
   11.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
   12.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 
แบบฟอร์ม งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน