บุคลากร งานโครงการพิเศษและ บริการชุมชน

ครูนที  มะเหม็ง

หัวหน้างานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน 

ครูประสิทธิ์  เกษประทุม
ครูช่วยงานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน

ครูบัญชร  จำปาอ่อน
ครูช่วยงานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน

ครูอธิวัฒน์  บัวทอง
ครูช่วยงานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน

ครูไพรัตน์  ผลศิริ
ครูช่วยงานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน
ครูศราวุฒิ  ศรีประสาน
ครูช่วยงานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน
                               

นางสาวสุพรรณี  บุญนาค
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน
 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

   1.จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชา  และงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
   2.ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ  เช่น  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  หรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
   3.ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป  เช่น  โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน  และ  ๑๐๘  อาชีพ  เป็นต้น
   4.ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด  ท้องถิ่น  และหน่วยงานอื่นๆ
   5.ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย  เช่น  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน  โครงการอาชีวะบริการ  และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่นๆ  กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ไดรับมอบหมาย
   6.เผยแพร่องค์ความรู้  ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน  เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ
   7.ดำเนินงาน  ประสานงาน  ป้องกัน  และปราบปราม  สารเสพติด  งานแก้ปัญหาป้องกัน  โรคเอดส์  งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
   8.ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ
   9.ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ  ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
   10.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
   11.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
   12.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 
แบบฟอร์ม งานพิเศษและการบริการชุมชน