บุคลากร
งานหลักสูตรการเรียนการสอน
 ครูเทอดศักดิ์  เจริญนวรัตน์

หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูวิชชุตา  เครือแพ
ครูช่วยงานหลักสูตรการเรียนการสอน
 

นางวิมลรัตน์ บุตดาเลิศ
เจ้าหน้าที่หลักสูตรการเรียนการสอน
   


 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจ

 

 

 

 

 

 

 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

   1.จัดทำ  รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน  ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
   2.จัดทำตารางสอน  ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ  และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
   3.จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
   4.พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ  และหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย  ความต้องการของตลาดแรงงาน  ชุมชน  ท้องถิ่น  สภาพเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
   5.จัดหา  รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขั้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
   6.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ  จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร  ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
   7.ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้  และประสบการณ์วิชาชีพ  และสะสมหน่วยกิต
   8.ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
   9.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน  สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
  10.รวบรวม  และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์  ทางการศึกษา
  11.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  12.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  13.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  14.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
แบบฟอร์ม งานหลักสูตรการเรียนการสอน

- ใบเบิกค่าสอน (ปกติ)
- ใบเบิกค่าสอน (เทียบโอนประสบการณ์ฯ)
- มอบหมายหน้าที่สอนแทน