บุคลากร งานวัดผลและประเมินผล

 ครูยงยุทธ  พัดฉวี

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
          นางสาวพิมพ์พร  สร้อยงาม
 เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
   

 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

   1.ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
   2.กำกับ  ดูแล  จัดการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
   3.ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
   4.ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย  เพื่ออนุมัติผลการเรียน
   5.รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
   6.จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
   7.ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
   8.เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
   9.ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน  เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
   10.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
   11.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
   12.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
   13.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
แบบฟอร์ม งานวัดและประเมินผล