บุคลากร งานวิทยบริการ
               และห้องสมุด
       ครูทิพวัลย์  คชรินทร์
     หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

     ครูสุรชัย  เนาวรัตน์

     ครูช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด
   นางสาวน้ำฝน  แก้วเทียมศรี
     เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้


   1.งานแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
   2.จัดระบบบริการให้ได้มาตรฐาน
   3.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
   4.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
   5.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
   6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
แบบฟอร์ม งานวิทยบริการและห้องสมุด