บุคลากร งานอาชีวศึกษา

อาจารย์อธิวัฒน์  บัวทอง

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

นางสาวกนกนารถ  นพโสภณ

เจ้าหน้าที่อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ


       1.จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ  และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
       2.จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา
       3.วาง แผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ  ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล 

       4.ประชุมสัมมนาครูฝึก  ครูนิเทศ  เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
       5.ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
 
       6.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 
       7.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 
       8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมา

 
ข้อมูลสถานประกอบการณ์

รายชื่อสถานประกอบการที่ทำ MOU (ระหว่างปีการศึกษา)
ระหว่างสถานประกอบการณ์ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

     บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ซินเตอร์ด คอมโพเน้นท์ส (ที) จำกัด 
     ตั้งอยู่ เลขที่ 700/471 หมู่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  รหัสไปรษณีย์ 20000

บริษัท ไซเบอร์แพ็ค จำกัด

ตั้งอยู่ เลขที่ 123 หมู่ 9 ซอย 11 อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24180 
     บริษัท เทอร์มีเดช จำกัด 
     ตั้งอยู่ เลขที่ 245 หมู่ 9 ซอยประชาพัฒนา เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10520 
     บริษัท พูลธนา พาร์ค แอนด์ โมลด์ จำกัด 
     ตั้งอยู่ เลขที่ 111/2 หมู่ 9 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 
     ริษัทไทยนิสเซ่ ลามิเนชั่น  จำกัด 
     ตั้งอยู่ เลขที่ 53 หมู่1 ตำบลหอมศิล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ 24180 
     บริษัท GMP แพ็คเกจจิ้ง จำกัด 
     ตั้งอยู่ เลขที่ 55/5 หมู่ 2 ถ.พิมพา–แสนภูดาษ ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
     บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
     ตั้งอยู่ เลขที่ 160 หมู่ 14 ถ.สุขุมวิทสายเก่า ตำบลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130
     บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
     ตั้งอยู่ เลขที่ 313 หมู่ 1 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 2023
รายชื่อสถานประกอบการที่ทำ MOU (ระหว่างภาคการศึกษา)
ระหว่างสถานประกอบการณ์ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
     เล็คตริก ซินเตอร์ด คอมโพเน้นท์ส (ที) จำกัด

 ตั้งอยู่ เลขที่ 700/471 หมู่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  รหัสไปรษณีย์ 20000
     บริษัทชัยโย AA เมอร์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
     ตั้งอยู่ เลขที่ 123/9 หมู่ 4 ตำบลเกาะโพธิ์  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  20240
     ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
     ตั้งอยู่ เลขที่ 88 แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260
     บริษัท ชาร์ปแอบพาย จำกัด
     ตั้งอยู่ เลขที่ 60/65ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24180
     บริษัท รุ่งเจริญ  แอร์บัส จำกัด
     ตั้งอยู่ เลขที่ 62/6 ม.2 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10560
     บริษัท ไซเบอแพค จำกัด
     ตั้งอยู่ เลขที่ 123 หมู่ 9 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24180
     เซ็นทรัล มอเตอร์วิล ประเทศไทย จำกัด
     ตั้งอยู่ เลขที่ - ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24180
     บริษัท เซอิวาไฟโอเนียร์ โลจิสติกส์
     ตั้งอยู่ เลขที่ 103,103/1 ตำบลหอมศิล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24180
     บริษัท ออลล่า จำกัด
     ตั้งอยู่ เลขที่ 2/1 ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24140
     บริษัท ชาร์ปแอบพาย จำกัด
     ตั้งอยู่ เลขที่ 60/65 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24180
     บริษัท ไทยสินเมทัล อินดัสตรี จำกัด
     ตั้งอยู่ เลขที่ ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24180
     บริษัท ไอเอ็มจีเอเชีย จำกัด
     ตั้งอยู่ เลขที่ 81/1 ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24140
     บริษัท เวรโกลกล๊าส อินดัสทรี จำกัด
     ตั้งอยู่ เลขที่ 36 ตำบลพิมพาวาส อำเภอพิมพา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24180
     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
     ตั้งอยู่ เลขที่ 31 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24180
     สำนักงานเทศบาลตำบลคลองสวน
     ตั้งอยู่ เลขที่ 9/1 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10560
     อู่รถยนต์ จ๊อบ เซอร์วิส
     ตั้งอยู่ เลขที่ 43/3 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
     อู่รถยนต์ ไชยชานน์ เซอร์วิส
     ตั้งอยู่ เลขที่ 666/2 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
     อู่รถยนต์ เจือการช่าง

 ตั้งอยู่ เลขที่ 336 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10560 
     อู่รถยนต์ ดุก สาขา 2
     ตั้งอยู่ เลขที่ 226/7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10560
     อู่รถยนต์ เจิดการช่าง
     ตั้งอยู่ เลขที่ 207 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10560
     อู่รถยนต์ ป. การช่าง
     ตั้งอยู่ เลขที่ 11/2 ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
     บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด
     ตั้งอยู่ เลขที่ 555 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540
     อู่รถยนต์ ธนกร ออโต้คาร์
     ตั้งอยู่ เลขที่ 19/2 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24180
     ร้านมงคลพานิช
     ตั้งอยู่ เลขที่ 56/1 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24180