บุคลากร งานสื่อการเรียนการสอน

                  ครูศุภชัย  แก้ววิลัย

         หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

 

           นางสาวน้ำฝน  แก้วเทียมศรี

       เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
             
        เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ครูที่ประสงค์จะจัดทำ เอกสารประกอบการสอน ตำราเรียน
2. รวบรวมผลงานของแต่ละวิชาให้เป็นรูปเล่ม จัดทำแผ่นปลิว จุลสารหรือวารสารทางวิชาการความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่
3. เสนอแนะหนังสือที่มีคุณค่าต่อการสอน เผยแพร่เอกสารหรือตำราที่ดีเด่นของผู้สอนแต่ละวิชาให้เป็นที่รู้จักทั่วไป
4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
5. บริการสื่อการเรียนการสอนแก่ครู นักศึกษาตลอดจนกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา
6. รับผิดชอบ เก็บรวบรวม ดูแล บำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
7. ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
8. เสนอโครงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับขั้น
9. รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับขั้น
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

 

 
แบบฟอร์ม งานสื่อการเรียนการสอน