บุคลากร งานการศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา

                   ครูยงยุทธ  พัดฉวี

    หัวหน้างานการศึกษาด้วยวิธีการเทียบ
     โอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา

 

            นางสาวพิมพร  สร้อยงาม
   เจ้าหน้าที่งานการศึกษาด้วยวิธีการเทียบ
       โอนความรู้และประสบการรายวิชา
      
 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้


 

 

 
แบบฟอร์ม งานการศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา