หน่วยงานภายใน

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร


 ฝ่ายวิชาการ
   + งานหลักสูตรการเรียนการสอน

 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน..

 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
สถานะสัญญาณ internet
 
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
 
ประชาสัมพันธ์
 
กิจกรรม

 

โครงการสัมนาครูฝึกฯ
         เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงร่วมกับสถานประกอบการที่ร่วมลงนามความร่วมมือ MOU เข้าร่วมโครงการสัมนาครูฝึกในสถานประกอบการและบุคคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติ์จาก ผอ.ประทีป จุฬา 
ณ หอประชุมลีลาวดี ณ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 

 

องค์การนักวิชาชีพระดับภาค
       วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง เข้าร่วมการแข่งขันองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคโดยได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อ แข่งขันระดับชาติ จังหวัดหนองคายต่อไป

 

แนะแนวศึกษาต่อ
        เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ชั้นนำระดับประเทศ และบริษัทชื่อดังเข้าแนะแนวศึกษาต่อ และช่องทางการทำงานจากบริษัทชั้นนำ ณ หอประชุมลีลาวดี ณ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

 

 
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-Cop 2557 
          เมื่อเดือนมกราคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ดำเนินโดยแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยมีสถานประกอบการมาให้ความรู้ก่อนฝึกอาชีพจริง

 

ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะปี 57
       วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม เข้าขอศึกษาดูงานการจัดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ของวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ห้องประชุมคลอเดียร์ ได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารอย่างเป็นกันเอง
คริสต์มาส 2015

    วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง จัดกิจกรรมวัน

คลิสต์มาส (Merry Christmas 2015)ในวันที่

25 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมลีลาวดี 

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง โดยมีนักเรียน

นักศึกษา และคณะครู เข้าร่วมงานเป็นจำนวน

มาก พร้อมทั้งจับฉลากแจกของขวัญผู้ร่วมงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม.. 

พิธีงานประชุมวิชาการองค์การฯ 

 

 องค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับหน่วย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติ์จากท่านผู้อำนวยการวิฯนายเฉลิมพล จิตตะปะสาทะเป็นประธานเปิดงาน

 

 แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2558- 2562
เมื่อวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2557 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและสมาฉันท์ โดยได้รับเกียรติ์จากท่าน ดร.จุริทร์ มิลินทสูต เป็นวิทยากรจัดทำแผน

 

 
ประเมินกลุ่มเทียบโอนฯ 2557
คณะกรรมการประเมินจัดการเรียนการรสอน กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เข้าตรวจประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหาคร เมื่อวันจัทร์ที่ 25 ส.ค. 57 ณ ห้องประชุมคลอเดียร์ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม.. 
อาชีวะแปดริ้วเกมส์ ครั้งที่ 9
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตซอลกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ สนามธันเดอร์โดม วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง โดยได้รับเกียนติ์จากท่านณรงค์ เกษตรภิบาล เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

 

 
กิจกรรม 108 อาชีพ
องค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย ระดับหน่วยได้จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับหน่วย ประจำปีการศึกษา 2557 จึงจัดกิจกรรมบูรณาการ 108 อาชีพ เข้าร่วมภายในงาน โดยมีวิทยาลัยฯ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาเข้าร่วมจัดบูท 108 อาชีพ พร้อมเพียงกัน