หน่วยงานภายใน

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร


 ฝ่ายวิชาการ
   + งานหลักสูตรการเรียนการสอน

 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน..

 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
สถานะสัญญาณ internet
 

Download ใบประกาศเกียรติบัตร (แยกตามประเภท)             

                ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

                ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านวัตกรรมซอฟต์แวร์ Software Innovation

                ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ 

 
องค์การนักวิชาชีพระดับภาค
       วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง เข้าร่วมการแข่งขันองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคโดยได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อ แข่งขันระดับชาติ จังหวัดหนองคายต่อไป
พิธีงานประชุมวิชาการองค์การฯ 

 
 องค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับหน่วย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติ์จากท่านผู้อำนวยการวิฯนายเฉลิมพล จิตตะปะสาทะเป็นประธานเปิดงาน

 
 แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2558- 2562
เมื่อวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2557 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและสมาฉันท์ โดยได้รับเกียรติ์จากท่าน ดร.จุริทร์ มิลินทสูต เป็นวิทยากรจัดทำแผน

 
 
ประเมินกลุ่มเทียบโอนฯ 2557
คณะกรรมการประเมินจัดการเรียนการรสอน กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เข้าตรวจประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหาคร เมื่อวันจัทร์ที่ 25 ส.ค. 57 ณ ห้องประชุมคลอเดียร์ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม.. 
อาชีวะแปดริ้วเกมส์ ครั้งที่ 9
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตซอลกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ สนามธันเดอร์โดม วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง โดยได้รับเกียนติ์จากท่านณรงค์ เกษตรภิบาล เป็นประธานเปิดการแข่งขัน