ผู้อำนวยการ

 นายอนุศิษฐ์  คณะธรรม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
 
หน่วยงานภายใน

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร


 ฝ่ายวิชาการ
   + งานหลักสูตรการเรียนการสอน
   + งานเทียบโอนความรู้และฯ

 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน..

 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
แผนกวิชา
 
ศูนย์บ่มเพาะวิหกิจ...
 
สถานะสัญญาณ internet
 
 

 


 


 


 


 

 


ประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

ประกาศ
ประกาศ


 
ประกาศผลการประเมิน
ประกาศผลการประเมิน รายวิชา KPI
การเรียนการสอนด้วยวิธีเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ

ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผลการประเมิน
การเรียนการสอนด้วยวิธีเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ


    -   สาขาวิชาการบัญชี                              >>  Download
    -   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                   >>  Download
    -   สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์        >>  Download
    -   สาขาวิชาช่างยนต์                               >>  Download
    -   สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง                           >>  Download


ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะฯ 
ตำแหน่ง ครูอัตรจ้าง (ครูคอมพิวเตอร์) Click!!

ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ 
ตำแหน่ง ครูอัตรจ้าง (ครูคอมพิวเตอร์) Click!!


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ 
ประกาศด่วน!!!

ประกาศแจ้งนักเรียน-นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้  ให้ดำเนินการติดต่อลงทะเบียนรายวิชาภายในวันที่  
10 พฤศจิกายน 2560 หากไม่ลงทะเบียนภายในวันดังกล่าว ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักเรียน-นักศึกษา คลิก
-----------------------------------------------------------------------------------------------

 
กิจกรรม

         วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
   จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
   พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน    
   นักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน  
   2560 ณ โดมเอนกประสงค์  
ข้อมูลเพิ่มเติม

         วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
ดำเนินโครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพ
เพื่อแก้ปัญหาความยากจน(108 อาชีพ)
สอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปริทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 
เพิ่มเติม   
    วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ร่วมต้อนรับ
    ท่านรองผู้อำนวยการอรววรณ เศวตวงศ์
    เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
    ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เพิ่มเติม


  

          วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
โดยท่านผู้อำนวยการอนุศิษฐ์  คณะธรรม 
ร่วมบันทึกลงนามแนบท้าย ในการเพิ่มสถานศึกษาอาชีวะรัฐ-เอกชน 22 แห่ง เข้าร่วมโปรเจค Excellent Model School ตามโครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ (E2 : ยกระดับคุณภาพสถานมาตรฐานอาชีวศึกษา
ณ ห้องประชุม 1 สอศ.ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เพิ่มเติม
 
ประกาศ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
เรื่อง ผลการสอบมมาตรฐานวิชาชีพ (VQ.)
ด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ 
รุ่น 24  ปีการศึกษา 2560
                               สาขางานยานยนต์ ปวช.

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
เรื่อง ผลการ 0 และ แก้ มส.
ด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ 
รุ่น 24 และรุ่น 25
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560


------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง อ่านรายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
- เรื่อง ประกวศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ฉบับ 1  อ่านรายละเอียด
- เรื่อง ประกวศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ฉบับ 2  อ่านรายละเอียด
- เรื่อง ประกวศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ฉบับ 3  อ่านรายละเอียด
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

- เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา(Excellent Model School) จำนวน 12 รายการ อ่านรายละเอียด

- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ E๐๐๒/๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด

                           - เอกสาร คุณลักษณะครุภัณฑ์ อ่านรายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

- เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบทดลองระบบโรงงานอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) อ่านรายละเอียด

- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ E๐๐๓/๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด

                           - เอกสาร คุณลักษณะครุภัณฑ์ อ่านรายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

- เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์สำหรับกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา(Excellent Model School) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) อ่านรายละเอียด

- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)                            เลขที่ E๐๐๔/๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด

                           - เอกสาร คุณลักษณะครุภัณฑ์ อ่านรายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ตำแหน่ง นักการภารโรง(ชาย)
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศวิทยาการอาชีพบางปะกง
เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Section Layout 1
no-picture

But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account of the system, and expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness.

โครงการอนุชน 2560" id = "_img_1492487858690" keepRatio = "true" />

- รายละเอียดการรับสมัคร Download

- ใบสมัคร Download

- ผลงานที่ได้รับรางวัล 2550-2559
 
Facebook Fanpage
 
Facebook Fanpage
 
Visitors