ผู้อำนวยการ

 นายอนุศิษฐ์  คณะธรรม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
 
หน่วยงานภายใน

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร


 ฝ่ายวิชาการ
   + งานหลักสูตรการเรียนการสอน
   + งานเทียบโอนความรู้และฯ

 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน..

 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
แผนกวิชา
 
ศูนย์บ่มเพาะวิหกิจ...
 
สถานะสัญญาณ internet
 
การแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ ประจำปีการศึกษา 2559

- รายละเอียดและเกณฑ์ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2559 Download
- แบบชิ้นงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ-ปะเภทวิชาเทคนิคพื้นฐาน-งานฝึกฝีมือ Download
ใบสมัครการแข่งขันทักษะวิชาชีพ-งานฝึกฝีมือ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2559 Download
 
ประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน

สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส์ 


ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีวศึกษา จำนวน 6 สาขาวิชา 

       Download ใบประกาศเกียรติบัตร (แยกตามประเภท)             

                ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

                ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านวัตกรรมซอฟต์แวร์ Software Innovation

                ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ 
 
กิจกรรม

พิธีลงนามความร่วมมือ

พิธีลงนามความร่วมมือ ร่วมกับสถานประกอบการ (จำนวน 9 สถานประกอบการ) และโรงเรียนเครือข่าย ที่ร่วมจัดการเรียนการสอนระบบสะสมหน่วยกิต (จำนวน 17 สถานศึกษา) 


ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 

งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ค่ายย่อยที่ 2 อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

และ อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

DVT Student Family Party 2016

บริษัท ซูมิโตโมอิเล็คตริกซินเตอร์ด คอมโพเนนท์ส (ที) จำกัด จัดกิจกรรม DVT Student Family Party 2016 โดยให้นักเรียน นักศึกษาที่ทำงานในระบบทวิภาคี เข้าร่วมกิจกรรมหลังจบปฏิบัติการฝึกอาชีพ 

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง เข้าร่วมการประกวดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 25 สถานศึกษาขนาดเล็ก 

 

 
 
สารสนเทศ
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
Facebook Fanpage
 
Facebook Fanpage
 
Visitors