หน่วยงานภายใน

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร


 ฝ่ายวิชาการ

 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน..

 

="http:>

 
กิจกรรม

 
ประเมินกลุ่มเทียบโอนฯ 2557
คณะกรรมการประเมินจัดการเรียนการรสอน กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เข้าตรวจประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหาคร เมื่อวันจัทร์ที่ 25 ส.ค. 57 ณ ห้องประชุมคลอเดียร์ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม.. 

 
โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA
เมื่อวันที่ 26-30 สิงหาคม 2557 หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางปะกง ร่วมกับแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จัดกิจกรรมชุมชนปลอดภัยใช้ไฟฟ้า PEA โดยจัด ณ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง และหมู่บ้านในเขตอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีชุมชน และนักศึกษาวิทยาลัยกาอาชีพบางปะกงเข้าร่วมโครงการ

 
โครงการโตไปไม่โกง 2557
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โตไปไม่โกง) ภายใต้โครงการอาชีวะรวมพลังสร้างสรรค์ ยึดมั่นทำความดี หลีกหนีคอรัปชั่น เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2557 โดยได้รับเกียรติ์จาก ว่าที่ ร.ท.สมภพ เพชรพระประเสริฐ์

 
พิธีเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 2557
พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินันาถ โดยจัดเมื่อวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 โดยกิจกรรมตักบาตรอาหารแห่ง และวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ์ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม.. 

 
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-Cop 2557 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ได้ดำเนินการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา 2557 โดยดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2557 เป็นต้นมา

 
อบรมเพื่อนใจวัยรุ่น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนใจวัยรุ่น
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง "กิจกรรมสร้างสุข" ซึ่งหน่วยงานภาครัฐให้ความรู้ และรับฟังปัญหา แนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาที่เสี่ยงวัยรุ่น
พิธีงานประชุมวิชาการองค์การฯ 

 
องค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับหน่วย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติ์จากท่านผู้อำนวยการวิฯนายเฉลิมพล จิตตะปะสาทะเป็นประธานเปิดงาน

 
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2558- 2562
เมื่อวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2557 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและสมาฉันท์ โดยได้รับเกียรติ์จากท่าน ดร.จุริทร์ มิลินทสูต เป็นวิทยากรจัดทำแผน

 
กิจกรรม 108 อาชีพ
องค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย ระดับหน่วยได้จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับหน่วย ประจำปีการศึกษา 2557 จึงจัดกิจกรรมบูรณาการ 108 อาชีพ เข้าร่วมภายในงาน โดยมีวิทยาลัยฯ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาเข้าร่วมจัดบูท 108 อาชีพ พร้อมเพียงกัน
อาชีวะแปดริ้วเกมส์ ครั้งที่ 9
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตซอลกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ สนามธันเดอร์โดม วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง โดยได้รับเกียนติ์จากท่านณรงค์ เกษตรภิบาล เป็นประธานเปิดการแข่งขัน
 
รับรองมาตารฐานการศึกษา
 
Visitors
 
Facebook Fanpage
OK