หน่วยงานภายใน

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร


 ฝ่ายวิชาการ

 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน..

 
บุคลากรทางการศึกษาภายใน
   ครูรัตติยา  วานิชกลาง
  ข้าราชการครู
  -----------------------------------------------------
  ตำแหน่ง   :  ครู อันดับ ค.ศ 2
  แผนกวิชา :  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ทำหน้าที่  :  หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                :  หัวหน้างานพัสดุ
               
  ครูนพพร  ก๊กเฮง
   ข้าราชการครู
  -----------------------------------------------------
  ตำแหน่ง   :  ครู อันดับ ค.ศ 2
  แผนกวิชา :  ไฟฟ้ากำลัง
  ทำหน้าที่  :  รักษาการ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
                :  หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
              
   ครูทิพวัลย์  คชรินทร์
  ข้าราชการครู
  -----------------------------------------------------
  ตำแหน่ง   :  ครู อันดับ ค.ศ 1
  แผนกวิชา :  แมคคาทรอนิกส์
  หน้าที่      :  หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
  ครูยุวดี  สินชัย
  ข้าราชการครู
  -----------------------------------------------------
  ตำแหน่ง   :  ครู อันดับ ค.ศ 1
  แผนกวิชา :  สามัญสัมพันธ์
  ทำหน้าที่  :  หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
 

  -----------------------------------------------------
  ตำแหน่ง   : 
  แผนกวิชา :  
  ทำหน้าที่  : 
 

  -----------------------------------------------------
  ตำแหน่ง   : 
  แผนกวิชา :  
  ทำหน้าที่  :  
  ครูธีรวุฒิ  นาคบุตร
  ข้าราชการครู
  -----------------------------------------------------
  ตำแหน่ง   :  ครู อันดับ ค.ศ 1
  แผนกวิชา :  เทคนิคพื้นฐาน
  ทำหน้าที่  :  หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  ครูสุรชัย  เนาวรัตน์
  ข้าราชการครู
  -----------------------------------------------------
  ตำแหน่ง   :  ครู อันดับ ค.ศ 1
  แผนกวิชา :  การบัญชี
  ทำหน้าที่  :  ครูช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด
  ครูวิชชุตา  เครือแพ
  ข้าราชการครู
  -----------------------------------------------------
  ตำแหน่ง   :  ครู อันดับ ค.ศ 1
  แผนกวิชา :  สามัญสัมพันธ์ (ครูภาษาจีน)
  ทำหน้าที่  :  ครูช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  ครูภัทธิตา  เทพแสง
  ข้าราชการครู
  -----------------------------------------------------
  ตำแหน่ง   :  ครู อันดับ ค.ศ 1
  แผนกวิชา :  สามัญสัมพันธ์ (ครูภาษาอังกฤษ)
  ทำหน้าที่  :  หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
  ครูธีระพล  บุญชัย
  ข้าราชการครู
-----------------------------------------------------
  ตำแหน่ง   :  ครู อันดับ ค.ศ 1
  แผนกวิชา :  แมคคาทรอนิกส์
  ทำหน้าที่  :  หัวหน้าแผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
               :  หัวหน้างานทะเบียน
               :  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
               :  หัวหน้างานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
                    เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
               

  ครูรัชนก  อุ่นจิตร
  ข้าราชการครู
  -----------------------------------------------------
  ตำแหน่ง   : พนักงานราชการครู
  แผนกวิชา :  ธุรกิจค้าปลีก
  ทำหน้าที่   :  หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
                :  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
                 :  หัวหน้าสมาคมศิษย์เก่า
   ครูปัญญารัตน์  รัศมี
   พนักงานราชการครู 
  -----------------------------------------------------
   ตำแหน่ง    :  พนักงานราชการครู
   แผนกวิชา  :  สามัญสัมพันธ์
   ทำหน้าที่   :  ครูช่วยงานบุคลากร

  ครูกัญญารัตน์  มิ่งอรุณ
  พนักงานราชการครู 
  -----------------------------------------------------
  ตำแหน่ง    :  พนักงานราชการครู
  แผนกวิชา  :  การจัดการทรัพย์กรมนุษย์
  ทำหน้าที่   :  หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการทรัพย์กรมนุษย์
                

  ครูยงยุทธ  พัดฉวี
  พนักงานราชการครู 
  -----------------------------------------------------
  ตำแหน่ง    :  พนักงานราชการครู
  แผนกวิชา  :  ไฟฟ้ากำลัง
  ทำหน้าที่   :  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
                 : หัวหน้างานการศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา
               
  ครูพงศ์พันธ์  เสนาทัศนเสถียร 
  พนักงานราชการครู 
  -----------------------------------------------------
  ตำแหน่ง     :  พนักงานราชการครู
  แผนกวิชา   :  ไฟฟ้ากำลัง
  ทำหน้าที่    :  หัวหน้างานปกครอง
    
  ครูไกรวิทย์  โตสงคราม
  พนักงานราชการครู 
  -----------------------------------------------------
  ตำแหน่ง   :  พนักงานราชการครู
  แผนกวิชา :  ยานยนต์
  ทำหน้าที่  :  หัวหน้าแผนกช่างยนต์
                : หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
  ครูวุฒิชัย  บุญเรือง
  พนักงานราชการครู 
  -----------------------------------------------------
  ตำแหน่ง   :  พนักงานราชการครู
  แผนกวิชา :  ยานยนต์
  ทำหน้าที่  :  หัวหน้างานความร่วมมือ
  ครูอธิวัฒน์  บัวทอง
 พนักงานราชการครู 
  -----------------------------------------------------
  ตำแหน่ง   :  พนักงานราชการครู
  แผนกวิชา :  ยานยนต์
  ทำหน้าที่  :  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
              
 ครูกัญดาเรศ  ชัยยะ
 พนักงานราชการครู 
 -----------------------------------------------------
 ตำแหน่ง   :  พนักงานราชการครู
 แผนกวิชา :  การบัญชี
 ทำหน้าที่  :  หัวหน้างานการเงิน
              
 ครูศราวุฒิ  ศรีประสาน
 พนักงานราชการครู
 -----------------------------------------------------
 ตำแหน่ง   :  พนักงานราชการครู
 แผนกวิชา :  แมคคาทรอนิกส์
 ทำหน้าที่  :  หัวหน้างานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา
 ครูน้ำค้าง  จุฬา
 พนักงานราชการครู
 -----------------------------------------------------
 ตำแหน่ง    :  พนักงานราชการครู
 แผนกวิชา  :  การบัญชี
 ทำหน้าที่   :  หัวหน้างานวางแผน และงบประมาณ
                :  หัวหน้างานการบัญชี
                :  หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะวิสหกิจเพื่อการศึกษา


 ครูนที  มะเหม็ง
 พนักงานราชการครู
 -----------------------------------------------------
 ตำแหน่ง   :  พนักงานราชการครู
 แผนกวิชา :  เทคนิคพื้นฐาน
 ทำหน้าที่  :  หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
 ครูอรอุษา  แสงจรัล
 พนักงานราชการครู
 -----------------------------------------------------
 ตำแหน่ง   :  พนักงานราชการครู
 แผนกวิชา :  การบัญชี
 ทำหน้าที่  :  หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
 ครูไพรัตน์  ผลศิริ
 พนักงานราชการครู
 -----------------------------------------------------
 ตำแหน่ง   :  พนักงานราชการครู
 แผนกวิชา :  ไฟฟ้ากำลัง
 ทำหน้าที่  :  หัวหน้างานอาคารและสถานที่


ครูศุภชัย  แก้ววิลัย
 ครูอัตราจ้าง
 -----------------------------------------------------
 ตำแหน่ง   :  ครูอัตราจ้าง
 แผนกวิชา :  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 ทำหน้าที่  :  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

 ครูประเวศ
 ครูอัตราจ้าง
 -----------------------------------------------------
 ตำแหน่ง   :  ครูอัตราจ้าง
 แผนกวิชา :  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 ทำหน้าที่  :  -
 

 -----------------------------------------------------
 ตำแหน่ง   :  
 แผนกวิชา :
 ทำหน้าที่  :  
 ครู
 
 -----------------------------------------------------
 ตำแหน่ง   : 
 แผนกวิชา : 
 ทำหน้าที่  :  


 ครู
 
 -----------------------------------------------------
 ตำแหน่ง   : 
 แผนกวิชา : 
 ทำหน้าที่  :  


 
 ครู
 
 -----------------------------------------------------
 ตำแหน่ง   : 
 แผนกวิชา : 
 ทำหน้าที่  :  

 
 ครู
 
 -----------------------------------------------------
 ตำแหน่ง   : 
 แผนกวิชา : 
 ทำหน้าที่  :  

 ครู
 
 -----------------------------------------------------
 ตำแหน่ง   : 
 แผนกวิชา : 
 ทำหน้าที่  :  

 ครู
 
 -----------------------------------------------------
 ตำแหน่ง   : 
 แผนกวิชา : 
 ทำหน้าที่  :  

 
ครู
 
 -----------------------------------------------------
 ตำแหน่ง   : 
 แผนกวิชา : 
 ทำหน้าที่  : 

 
ครู
 
 -----------------------------------------------------
 ตำแหน่ง   : 
 แผนกวิชา : 
 ทำหน้าที่  :