ตรวจรับประเมินการประกันคุณภาพในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
             วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2555 โดยท่าน ดร.มงคลชัย สมอุดร ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2553

          บรรยากาศในวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2555

                 โดยท่านผู้อำนวยการและผู้บริหารครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ประจำปี 2553 โดยท่าน ดร.มงคลชัย สมอุดร ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ โดยท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวเปิดงาน และคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  ตรวจประเมินมาตรฐานแต่ละตัวบ่งชี้ ตามลำดับ