รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายใน ประจำปี 2552