บุคลากรงานประกันคุณภาพฯ

นางสาววาสนา  พิมพา

หัวหน้างานประกันคุณภาพ
 และมาตรฐานการศกษา

-
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
 และมาตรฐานการศกษา

 
Self Assessment Report
 
Self Assessment Report
 
Report
 
 
เอกสาร/คู่มืองานประกัน
 
Vision / Mission

วิสัยทัศน์ (Vision)

       เป็นศูนย์รวมข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์ และจัดรูปแบบอย่างเป็นระบบ ใช้เป็นหลักฐานสำหรับนำเสนอผลงานเพื่อประกันคุณภาพสถานศึกษา

พันธกิจ (Mission)

       1. ประสานความร่วมมือเพื่อให้ได้ข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐาน

       2. ให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับจัดเก็บข้อมูลแก่แผนกงานและกลุ่มงาน

       3. ส่งเสริมสนับสนุนระบบจัดเก็บข้อมูลขององค์กรอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบันแก่ครู 

          บุคลากรของสถานศึกษา รองรับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ

       4. จัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR)

       5. รายงานผลด้านคุณภาพของสถานศึกษาต่อสาธารณะชนอย่างต่อเนื่องสมำเสมอ  

 

สมศ.นิเทศฯ ก่อนเข้ารับประเมินคุณภาพภาอกรอบสาม  คณะผู้ประเมินคุณภาพมาตรฐานสำนักงานรับรองมาตารฐานและประเมินด้านคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)

ตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอก (สม) หว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์  2555  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา อ่านต่อ..

รประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายในโดยต้นสังกัด  เมื่อวันที่ 22กุมภาพันธ์ 2555 ดร.มงคลชัย สมอุดร และคณะกรรมการเข้าตรวจประเมินคุณภาพ อ่านต่อ...
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
          (1) ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
               ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษ

       (2) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์

            ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

       (3) วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนา

            คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

       (4) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กร

             และหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาา

       (5) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

       (6) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

       (7) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

       (8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย