พันธกิจ
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
ปรัชญา  วิสัยทัศน์  เอกลักษณ์  อัตลักษณ์  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2561

พันธกิจ


พันธกิจ (Mision)

พันธกิจที่  1  พัฒนาผู้เรียนและวัยแรงงานการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบ

       มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

 

กลยุทธ์ที่ 1  กำหนดมาตรฐานสมรรถนะสาขาวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

      คุณวุฒิอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต สู่การประยุกต์ใช้

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

 

          พันธกิจที่  2  ส่งเสริมการเรียนการสอนและการจัดอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ

          กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

      ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้า

      ในวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กรอย่างมีคุณภาพ

 

         พันธกิจที่ 3  เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

                     กลยุทธ์ที่ 1 จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ

กลยุทธ์ที่ 2 ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน องค์กรต่างๆ

                     กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ

          กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สู่การประยุกต์ใช้

 

 

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

               และแผนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 

กลยุทธ์ที่ 1 มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน

               ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมหลัก

     ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ