ระดับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 4 สาขาดังนี้
                             - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                             - สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
                             - สาขางานยานยนต์  
                             - สาขางานการบัญชี
                          ระดับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 5 สาขาดังนี้ 
                             - สาขางานเคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                             - สาขางานติดตั้งไฟฟ้า  
                             - สาขางานเทคนิคยานยนต์   
                             - สาขางานการบัญชี  
                             - สาขางานการจัดการทรัพย์กรมนุษย์

 
 
                                   - ระเบียนแสดงผล รบ.1  (ตัวจรืงพร้อมสำเนา)                                       จำนวน   2  ฉบับ
                            - ใบรับรองการทำงานประสบการณ์ตั้งแต่ ปีขึ้นไป (ตัวจริงพร้อมสำเนา)        จำนวน   2  ฉบับ

                            - สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                     จำนวน   2  ฉบับ

                         - สำเนาบัตรประชาชน                                                                       จำนวน   2  ฉบับ 

                         - ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)                                                                 จำนวน   2   ฉบับ 

                               -  รูปถ่ายขนาด นิ้ว                                                                        จำนวน   2   รูป  
                      

                           - กำหนดการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
                            - รับสมัครทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. 
                  

                          - วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง อาคารอำนวยการ ห้องงานทะเบียน
                          - หมายเลขโทรศัพท์ 0-3857-0333 / รองสุพิษ ภูแทนนา 083-341-2399 
                          - www.bicc.ac.th

                         -  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 
                             ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  
                            โดยรายงานตัว เวลา 08.00 น. (นักศึกษาทุกคนต้องเข้ารวมปฐมนิเทศ)  
                                                    

                          - ลงทะเบียนเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. 
                      
                         - กำหนดการเรียนวันที่ 30 เมษายน 2560 และ 7 พฤษภาคม 2560 
  

                              - กำหนดเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
                        - วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560             
 


                     - ค่าแรกเข้านักศึกษาต้องชำระเงินในวันสมัครเรียน
                     - นักศึกษาสมัครเรียนและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอเงินคืนได้ ยกเว้นกรณีที่สาขางานนั้น 
                        ไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้
                          รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรทุกสาขางาน
                     - ค่าใช้จ่ายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ทางวิลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง