ประกาศ

ประกาศ
ระกาศ
เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนาก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
นักเรียน นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา   Download

ระกาศ
เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม นักเรียน นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา รุ่นที่ 28  Download

ประกาศ

ประกาศประกาศ

ประกาศ


- คำชี้แจงผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์งานอาชีพ   วันที่ 23 เมษายน 2560 View
- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง เรื่องให้นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน  นักศึกษา 
ด้วยวิธีเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  อ่านรายละเอียด

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ด้วยวิธีการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ 30 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564