-  แผนการเรียนเทียบโอน ฯ รุ่น 29 แผน ก, 29 แผน ข และ รุ่น 30   Download  Update 7/10/63 ***NEW
                               -  แบบฟอร์มประเมินแฟ้มสะสมผลงาน KPI  ทป 07.1   Download 
                               แบบฟอร์มประเมินแฟ้มสะสมผลงาน KPI -12   Download  
                               -  แบบฟอร์มบันทึกคะแนน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  Ver.1-2562   Download 
                               -  แผนการเรียนเทียบโอน ฯ รุ่น 26, 27, 28  Download
                               -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ และประสบการณ์รายวิชานักเรียน นักศึกษาเทียบ
                                 โอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา รุ่นที่ 28    Download    Update : 14/5/62  
                               -  รายชื่อนักเรียน นักศึกษา เทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา รุ่นที่ 27    Download    Update : 13/3/62
                               -  รายชื่อนักเรียน นักศึกษา เทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา รุ่นที่ 26    Download    Update : 13/3/62                       
                               -  ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน    Download    Update : 14/11/61   
                              -  แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานเทียบโอน ปวส.   Download    Update : 22/5/61 
                               -  แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานเทียบโอน ปวช.   Download    Update : 22/5/61 
                                                       
                              -  รายชื่อกลุ่มนักศึกษาที่เรียนจบการศึกษาแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชาของวิทยาลัยฯ แล้วศึกษาต่อในระดับ ปวช./ปวส
                                                                                                                                                        Download      Update : 7/3/61
                               - คำชี้แจงผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีเทียบโอนความรู้และ                                                          ประสบการณ์งานอาชีพ วันที่ 23 เมษายน 2560 View
                                - ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ด้วยวิธีเทียบโอนความรู้และประสบการณ์     Download
                                ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ด้วยวิธีเทียบโอนความรู้และประสบการณ์     Download
                                - แผ่นประชาสัมพันธ์   Download                
                       สำหรับครูผู้สอน  
                          
                                - สรุปผลการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ทป.7 - ทป.8 (รายวิชา KPI) ปรับแก้  Download     Update : 30/1/62    New **
                           - สมุดบันทึกผลการเรียนรายวิชาเรียน(เทียบโอน) ทป.10 ปรับแก้   Download     Update : 30/1/62    New **
                           - บปะหน้าเบิกค่าสอนเทียบโอนฯ   Download     Update : 21/5/61  
                           - บันทึกหลังการสอนเทียบโอนฯ   Download    Update : 21/5/61    
                           - ใบรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เทียบโอน ปีการศึกษา 2560-new          Download1  Download2    Update : 20/3/61                            
                           - ใบรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เทียบโอน ปีการศึกษา 2560          Download      Update : 15/9/60  
                               - สมุดบันทึกผลการเรียนรายวิชาเรียน(เทียบโอน) ทป.10   Download      Update : 27/11/60
                                  -  สมุดบันทึกผลการเรียนรายวิชาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (KPI)(เทียบโอน)(ทป.07+ทป.08) Download   Update : 27/11/60 
                                  - แบบประเมินเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาเข้าเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพเข้าสู่หน่วยกิต  (ทป.01) 
                                - แบบคำร้องขอรับการประเมินเทียบคุณสมบัติแรกเข้า (ทป.02)  
                                - แบบสรุปผลการประเมินคุณสมบัติแรกเข้า (ทป.03)
                                - แบบสรุปวิชา/กลุ่มวิชาที่ขอเทียบโอนรายบุคคล (ทป.05)
                                - สรุปผลการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ทป.07)
                                - แบบคำร้องขอสอบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
                                - แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานรายวิชาที่เทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายบุคคล(ทป.08)