ประวัติวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
          วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่  41 หมู่  3  ตำบลพิมพา  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  บนเนื้อที่  30  ไร่  ซึ่งเป็นพื้นที่ธรณีสงฆ์ของวัดพิมพาวาส โดยได้รับความอุปถัมภ์  จากท่านพระสุมงคลมุนี เจ้าอาวาสวัดพิมพาวาส (ใต้)  เจ้าคณะอำเภอบางปะกง 
 

                    วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2540  ตามนโยบายการพัฒนากำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  8  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง  และผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการ ของตลาดแรงงาน โดยได้รับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษา จำนวน 1,960,000 บาท ผูกพันมีงบประมาณปี 2541 อีก 7,020,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 8,980,000 บาท ซึ่งใช้จำนวนเงินดังกล่าวในการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กชั้นเดียว และก่อสร้างอื่นๆประกอบอีก 12 รายการ ในช่วงระยะเริ่มต้นของการดำเนินงาน  ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากประชาชนและผู้นำท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้มีรายชื่อ ดังนี้

                         1. พระสุมงคลมุนี                   เจ้าอาวาสวัดพิมพาวาส  (ใต้)  เจ้าคณะอำเภอบางปะกง

                         2. นายอนันต์  ฉายแสง           อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา

                         3  นายณัฐ   กิติกุล                  สภาจังหวัดฉะเชิงเทรา (สจ.)