วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
ปรัชญา  วิสัยทัศน์  เอกลักษณ์  อัตลักษณ์  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563

           ปรัชญา    :  ทักษะเด่น   เน้นความรู้    คู่คุณธรรม
     วิสัยทัศน์  :  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา  ให้มีคุณภาพร่วมกับสถานประกอบการสอกคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

                                  เอกลักษณ์   :    โดดเด่นด้านการจัดการศึกษาด้วยวิธีเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
             รถไฟความเร็วสูง  และมีรายได้ระหว่างเรียน
  อัตลักษณ์   :   ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ตามเทคโนโลยี