ทำเนียบผู้บริหาร 

นายอนุศิษฐ์  คณะธรรม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกงนางสาวอรวรรณ  เศวตวงศ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวอรวรรณ  เศวตวงศ์ 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
นายอนุศิษฐ์  คณะธรรม

ปฏิบัติหน้าที่แทน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายนพพร  ก๊กเฮง 
ข้าราการครู ค.ศ.2 รักษาการในตำแหน่ง 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา