สาขาวิชาที่เปิดการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ : ปวช.


ระบบทวิภาคี

      - สาขางานการบัญชี

      - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

      - สาขางานธุรกิจค้าปลีก

      - สาขางานเมคคาทรอนิกส์

      - สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา

      - สาขางานไฟฟ้ากำลัง

      - สาขางานช่างยนต์


ด้วยวิธีการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

      - สาขางานบัญชี

      - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

      - สาขางานไฟฟ้ากำลัง

      - สาขางานช่างยนต์


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง : ปวส.


ระบบทวิภาคี

      - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

      - สาขางานธุรกิจค้าปลีก

      - สาขางานเมคคาทรอนิกส์

      - สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา

      - สาขางานไฟฟ้ากำลัง

      - สาขางานเทคนิคยานยนต์


ด้วยวิธีการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

      - สาขางานการบัญชี

      - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

      - สาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย์

      - สาขางานไฟฟ้ากำลัง

      - สาขางานเทคนิคยานยนต์